Bolland's Spinoza-rede van 1899 staat bij DBNL

Even melden: sinds augustus 2013 staat bij de DBNL gedigitaliseerd (maar niet vermeld op de Spinoza-pagina!):


SPINOZA.
Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg
op den 24 Maart 1899 uitgesproken
DOOR
G. ]. P. ]. BOLLAND,
hoogleeraar aan 's Rijks universiteit te Leiden.
1899

Bolland was op 12 juni 1897 voorzitter van de Vereniging Het Spinozahuis geworden en trad in 1901 alweer af. 

Door deze digitalisering kunnen we allemaal zelf die potsierlijke zin op blz. 5 en 6 lezen, die al een voorafschaduwing van Bolland's latere rabiate antisemitisme is:

“Wat hiervan zij, uit het boek van onzen landgenoot K. O. Meinsma over “Spinoza en zijn kring" hebt Gij U duidelijk kunnen maken, hoezeer de wijze jood met de geestesgeschiedenis van het Nederland der zeventiende eeuw valt saam te denken, en wel verre dat ik bij Ulieden iets zoude duchten van den jodenhaat, waardoor met name het diep gezonkene Frankrijk onzer dagen zich in den laatsten tijd te schande heeft gemaakt, reken ik op eene als van zelve sprekende instemming aller aanwezigen, wanneer ik het niet eens geheel betamelijk noem, in het bijzijn hier van hooggeachte joodsche landgenooten de zelfs iet of wat potsierlijke verzekering uit te spreken, dat een geboren Nederlander, die Nederlandsch op onzen grond gedacht heeft en gesproken en Nederlanders tot vrienden heeft gehad, van zijne verdiensten en zijne eerwaardigheid door eene Semitische afkomst in onze oogen niets verliezen kan.”

Kortom, we hoeven Spinoza z'n joodse afomst niet kwalijk te nemen!

[Cf blog over Otterspeer's biografie  over Bolland]