Dat was bepaald geen kerst-tweet van een vredesduif

Graag wijs ik de bezoeker van dit weblog op de tekst die Karel D'huyvetters vandaag op zijn site "Spinoza in Vlaanderen" plaatste met als titel "Spinoza en genocide - TP9.13".

Hij doet dat n.a.v. een tweet die Wim Klever op Eerste Kerstdag rondbazuinde. Ook al had ik hem al enige malen gevraagd zijn tweets niet meer naar mijn mail-adres te zenden, kreeg ik deze toch toegestuurd. Hij moet dat met een soort sardonisch-satanisch plezier hebben gedaan. Om de kerstvrede te verstoren?

Zijn tekst luide aldus:  

No. 144 voor Kerstmis (bij uitzonderi​ng)
Genocide is vernuftige politiek, indien 'n overwonnen volk zich ondanks weldadige behandeling niet wil schikken in nieuwe situatie TP9/13.

Ik heb dit meteen m'n mailbox uitgegooid, er geen aandacht aan gegeven. Ik neem Wim Klever al een hele poos niet meer serieus. Af en toe ga ik nog wel eens naar zijn twitterpagina kijken en verbaas mij over datgene waarmee hij daar bezig is. Ik maak me er echter niet al te druk (meer) om en ga er vanuit dat hij er nauwelijks invloed mee heeft. Er zijn slechts 20 volgers. En daar hij zeer zelden Spinoza's naam in zijn berichten noemt, krijg je zijn tweets ook niet te zien als je 'Spinoza' op twitter ingeeft.

Heel anders ging Karel D'huyvetters ermee om. Hem had Klever die tweet ook gestuurd. Hij schrok zich wezenloos en maakte een hele studie van de betreffende passage. Vooral ook daar hij net onlangs de hele Tractatus Politicus had vertaald en op zijn site gezet en de betreffende passage op een andere manier had vertaald dan zoals Klever die leest.

Ik zat (dit tussen haakjes gezegd) erop te wachten tot hij die vertaling in een fraai vormgegeven PDF als totaalresultaat zou aanbieden, alvorens ik er in een blog naar wilde verwijzen, maar die totale eindredactie komt misschien niet?

Ik ga verder niet inhoudelijk in op Karels analyse van de tekst. Ik wil hier alleen mijn bewondering ervoor uiten - dat hij de vele moeite ervoor over heeft gehad. Hij ontpopt er zich als een echte Spinoza-deskundige mee. Overtuigend toont hij aan dat Spinoza uiteraard geen pleitbezorging van genocide in de schoenen geschoven kan worden. Het zou ook te gek zijn.

"Klever views Spinoza as the author of a perfect oeuvre in which Truth itself is articulated." Aldus Wiep van Bunge in zijn recente Spinoza. Past and Present, waarin books.google precies de hele passage over Klever mag laten lezen...  [wat geen toeval zal zijn - cf books.google]. Hier wreekt zich dit altijd-gelijk-geven aan Spinoza, althans zoals hij gelezen en begrepen en geaccepteerd wordt door een lezer die het niet meer kan opbrengen om kritisch te kijken of nog wel intelligibel en redelijk is wat daar begrepen werd.
Een lezer dus die zelfs ermee kan instemmen dat Spinoza genocide voor zou staan (als dat in die tekst zou zijn geschreven), want Spinoza is bijna als een heilige zo altijd en 100% gelijk heeft hij. Bij hem gaat het immers altijd en helemaal om de Waarheid en niets dan de Waarheid. Zelfs als die via redactionele of andere tekstfouten grotesk en achterlijk er uitziet.

Ik moet nog iets toegeven. Eind van 't jaar geeft gelegenheid om terug te blikken en schoon schip te maken. Ik dreigde Karel D'huyvetters sinds zijn twee stukken over Spinoza's humanisme en zijn recente exegese van Ethica I, prop. 33 (zijn ontkenning van Spinoza's determinisme) niet meer helemaal serieus te nemen. Ik overwoog daar nog eens uitvoerig op (en tegen) in te gaan, maar liet dat - tot heden - achterwege. Nu blijkt echter duidelijk dat het beter is een houding te hebben die niet kan accepteren dat Spinoza zo'n opvatting (over genocide) gehad zou kunnen hebben die zo totaal indruist tegen de hoofdzaken van en aanbevelingen vanuit z'n hele filosofie.

Bedankt, Karel. Dit maakt het jaar-uiteinde goed...

Reacties

Merkwaardig, Stan, dat je niet ingaat (niet wil ingaan) op mijn gisteren toegezonden veranwoording van de these dat er niets mis is met de (door de mystificerende Gebhardt verpeste) OP-tekst. Het zou je sieren dat je, als je mij zo hard aanvalt als je hier doet, ook even de tijd zou nemen om te laten zien, hoe ik Spinoza in zijn blootje zet en mij niet slechts als een blogger met hem 'vermaak'.
Overigens gun ik het je van harte dat je mij niet serieus neemt, mits je maar geen onterechte verwijten maakt. En dat doe je hier weer volop. Was het mijn opzet om volgers te krijgen op mijn @wimklever? Had ik de illusie daarmee invloed te krijgen? Heb ik je verzoek om niet gebombardeerd te worden soms niet (op die 'satanische' kerstwens na) gehonoreerd?
Wat ik helemaal niet begrijp is, hoe jij mij, na mijn talrijke en meestal ook zo vreedzame en behulpzame bijdragen aan de verlevendiging van je blog, plotseling zo vijandig bejegent. Ik kan er wel tegen; dat is het punt niet. Maar er zit een onverklaarbaar venijn onder. Ben ik de onuitstaanbare stoorzender in je het levensprojekt dat je zo enthousiast hebt omhelsd? Wees dan een man en spreek je uit. Anders vreet je jezelf op en dat lot wens ik je niet toe. Echt niet.

Overigens gun ik het je van harte, dat je mij niet serieus neemt

Gisteravond om 23:11 uur kwam, zag ik pas 15 minuten geleden toen ik mailbox weer opende, de mail binnen. Vanwege bovenstaande onheuse reactie voel ik mij gerechtigd (verplicht zelfs) hem hier openbaar te maken, want dat was kennelijk de bedoeling. Het betrof een doorgezonden bericht aan Karel D'huyvetters, die ik hieronder overneem. Ik laat het daarbij; mij ontgaat a) de bedoeling van zo'n tweet op 25 december en b) waarom er er aan Spinoza's woorden het moderne etiket 'genocide' en "is vernuftige politiek" toegevoegd moet worden als het om natuurwettelijke mechanismen gaat. De ene keer zijn komma's en letters als corrupte tekstplaatsen van het grootste belang en is Proietti dé grote deskundige, de andere keer weer volstrekt niet; het is maar hoe (natuurwettelijk mechanisch?) de pet staat. Hier dat mailbericht:

Beste Karel,
Heb je uitgebreide reactie op je blog gelezen. Heb matige waardering voor je argumentatie, waarin je de genocide-uitspraak van Spinoza in wat breder verband, nl. in je moreliserende mensenrechten-spinoza zet. Ik denk evenwel dat je hem in het kader van een andere Spinoza moet zetten, namelijk de Spinoza van TTP16/7, die van de natuurwettelijke mechanismen. De betreffende passus betreft immers een oorlogssituatie, waarin alleen effectief handelen op zijn plaats en geboden is. Zo was niet alleen het succesvolle handelen van het imperialistische Rome (volgens alle bronnen) vaak genocidaal, maar zeker ook dat van Mozes, Jozua en de Rechters, die hele vijandige stammen en volkeren in opdracht van de oorlogsgod Jahweh "over de kling joegen" (volgens de uitdrukking van de door mij vroeger gebruikte Willibrord-vertaling). Die Hebreeuwse geschiedenis speelt ook mee in Spinoza's geheugen naast de hem zo goed bekende Romeinse opmars. Evenzo beging ook Mohammed volgens het nieuwe Tom Holland boek, genocide op een Joodse stam in Medina (Yetra). - Als men gerechtigd zou zijn om hier in te grijpen in de tekst van de OP, zou je behalve de TTP (passim) ook de Ethica onderhanden moeten nemen, bv 3/28. TP 9/13 is hier ahw de macro-versie van voor het super-individu, de staat. Mijn verwijt aan Cristofolini en Proietti is dat zij dit op deze plaats te weinig in de beschouwing betrekken.
Overigens hoop ik niet dat al mijn tweets zoveel oproer wekken; dan had ik er een dagtaak aan om mijzelf te verdedigen. De 5 die op 144 volgen en veel die er aan voorafgaan zijn niet minder uitdagend.
Wim
PS: gelukkig 2013!
Wim.

Hoe de pet staat? Stan, je gaat niet in op de redenen warom ik Proietti's tekst-correctie afwijs. Ik argumenteer inhoudelijk en zet mijn opponent (jou in dit geval) niet zo maar weg met verbale kunstjes. We hebben het hier over een notoir probleem van tekstkritiek en ik geef daar een originele en voor de hand liggende oplossing voor, die jij , als je fatsoenlijk wil zijn, niet zo maar kunt bespotten. Ik wacht op je verweer daartegen
Ondertussen stel ik dat 'genocide' het moderne woord is voor wat Spinoza bedoelt met de vernietiging ban een vijandig blijvend overwonnen volk. En ten tweede is het woord 'vernufig' mijn aanduiding voor de onvermijdelijke en effectieve politieke strategie of 'raison d'etat'. Ten derde: die sneer over komma's is zeer misplaatst voor een wetenschappelijk betoog over een fundamentele zaak van Spinoza's radicale fysica. Ten slotte: Proietti blijft voor mij een zeer grote deskundige, ook al kan ik hem op het onderhavige punt niet bijvallen. -prcies zo vind ik van jou ook niet alles goed, ook al heb je veel goede eigenschappen en goede producten !

Mij interesseert alleen het ware antwoord op de vragen: waarom a) moest die tweet überhaupt gemaakt worden; en waarom b) precies op 25 december de wereld in gezonden worden; en c) ook nog eens apart naar mijn mailbox gestuurd (ondanks herhaald verzoek dat niet te doen)? Op de hele rest ga ik niet in.
De werkelijke en ware antwoorden hierop zal ik nooit krijgen, want die kunnen alleen maar komen van wie het hele netwerk van het waarom van het hele heelal kan overzien (maar het theoretische intellectus infinitus dat dat zou kúnnen, kan niet praten of schrijven)

Je zou bijna denken dat 25 december voor jullie een heilige datum is!

Jammer, ik heb Stan heel hoog, ik aarzel ook, maar ik vind dat hij hier niet vrijuit gaat. Hij had bij zijn eerste reactie kunnen blijven, het mailtje in de prullenbak en er verder geen aandacht aan besteden (hoogstens een mailtje naar Wim). Was ook overeenkomstig zijn voornemen geweest om in zijn blogs geen aandacht te besteden aan de twitters vanWim Klever. Nu haalt hij het op het blog (onder het argument dat dit kennelijk Wim's bedoeling was, Wim Klever provoceert, akkoord) en gaat er onnodig hard in. Zijn reactie gaat mijns inziens mank aan wat hij in zijn lustrumblog aan Wim Klever verweet: grievend op de man spelen.

Ik ben niet universitair filosofisch opgeleid, heb ook nergens gelezen dat Spinoza zijn wijsbegeerte uitsluitend bestemde voor hoogleraren in de filosofie, dus ik doe ook een duit in het zakje.
Wim benadrukt het naturalisme in de filosofie van Spinoza, ik geef hem volkomen gelijk dat de Natuur en de wetten daaruit voortvloeiend van eminent belang zijn om Spinoza te begrijpen. Het Nu is zoals het is en niet zoals jij, ik, wij het graag zouden willen. Jouw reactie Stan ligt op betrekkingsniveau en niet op de inhoud. Ik geef een voorbeeld: politiek correctisme heeft de neiging om alles naar haar denktrant te modelleren en de ander vanuit haar geloten denkkader te verketteren, dat is zinloos want ineffectief om Spinoza te bestuderen. Stan je hebt een bewonderenswaardige site opgebouwd waar veel interessante (niet altijd) artikelen in staan, concentreer je op het inhoudsniveau mbt de bijdrages van Wim, deze zijn voor een eerlijke en oprechte discussie meer dan de moeite waard.

Beste Stan,
"Dit maakt het jaar-uiteinde goed" schreef je in dit (deze?) blog. Ik hoop dat daar door het vervolg van de discussie geen verandering in is gekomen. Je hebt je, in mijn ogen, een beetje laten provoceren, misschien vind je dat zelf nu ook. In elk geval, ik wens je een mooie jaarwisseling en een goed en vruchtbaar nieuw jaar, waarin velen weer van je speurwerk en, niet te vergeten, van je deskundige commentaren kunnen genieten. Proost!

Dank, Henk,
eveneens: Proost!
Ik hoop mij - en misschien ook anderen - ook dit jaar weer "slechts" als blogger met Spinoza en al wat hem zoal aan spinozana aangaat te 'vermaken'.