"For every thing, there is an idea that thinks about it (E2p3)"

In het blog van 04-02-2016, "John Morrison over identiteit en onderscheidbaarheid van lichaam en geest bij Spinoza," had ik al eens gewezen op zijn artikel dat toen nog niet online stond:

John Morrison, “Two Puzzles about Thought and Identity in Spinoza”

Het zal een hoofdstuk worden in het door Yitzhak Melamed te redigeren Cambridge Critical Guide to Spinoza’s Ethics.

Inmiddels, en daar wijs ik graag op, heeft hij het al geruime tijd op zijn website ter inzage geplaatst [PDF].

Een zeer systematisch opgezet artikel, waarin hij laat zien dat Spinoza, waar het gaat om “het zijn van een en hetzelfde ding dat echter op twee manieren wordt uitgedrukt [Sic etiam modus extensionis et idea illius modi una eademque est res sed duobus modis expressa, 2/7s] waarop de zgn. identiteitsthese wordt gestoeld, die echter in de secundaire literatuur (vooral door Della Rocca) wordt uitgelegd vanuit het door Leibniz ingevoerde principe van de “Identiteit van Ononderscheidbaren”,1) hetgeen tot problemen leidt daar op een gegeven moment de verschillen tussen denken en uitgebreidheid ondergesneeuwd raken en geheel uit zicht verdwijnen en de nadruk valt op het absoluut identieke van ‘het ene ding.’

Morisson betoogt dat Spinoza dit “principe” aan zijn laars lapte en dat de identiteit-mét-verschil, net als in het Aristoitelisme, bij hem gevonden werd in de essentie van iets. Nuttig om kennis van te nemen.

Enige dingen die mij opvallen zijn:

1. dat in het stuk Michael Della Rocca helemaal niet wordt genoemd en diens literatuur ook niet in de bibliografie wordt vermeld.

2. Met het oog op de discussie op dit blog over de proposities 2/3 en 2/4 is interessant op te merken op welke eenvoudige manier Morisson in zijn betoog veelvuldig gebruik maakt van 2/3 met zinnen als “According to Spinoza, for every body, there is an idea that thinks about it (by E2p3). Dit komt wel zeven keer voor [al is het stuk niet genummerd, de pc laat het zien op de p. 4. , 9, 10, 13, 20, 23, 25]. Het kan ook zonder de idea Dei...

1) Een aardig stuk van Joop Leo "Is de Wet van Leibniz van Leibniz?" [essay-opdracht Geschiedenis van de Wijsbegeerte] [PDF]

Zie in dit kader ook het blog van 27-07-2013 "Hoe Dionijs Burger uitglijdt bij het onderuit halen van Spinoza’s metafysica"