Johannes Adrianus Raats (1686 - 1762) publiceerde tegen Spinoza en Deurhoff

Veel is niet over hem bekend. Zijn data zijn te vinden bij Poortman, waar verder te lezen is dat hij te ’s-Gravenhage woonde en dat hij - met goedkeuring der classis van de Nederlands Hervormde kerk – gericht tegen Spinoza en Deurhoff het volgende werk uitgaf (en dat is alles):

Korte en grondige betoginge dat 'er in de Natuur of het Geheel-al, meer als eene Zelfstandigheid aanweezig is; tegen de valsche Gronden en Stellingen van Spinosa ... : Mitsgaders, dat 'er meer als eene denkende Zelfstandigheid gevonden word; tegen de valsche Betoginge van Deurhof... Door Johannes Adrianus Raats. In 's Gravenhage, By J. de Cros, 1743

 

Bij Jonathan Israel en ook bij Michiel Wielema is over Raats en zijn boek niets te vinden. Op books.google [ook hier] is het boek in z’n geheel ter inzage en te downloaden. Het exemplaar is afkomstig uit de New York Public Library. Mijn bedoeling met dit blogje is alleen om dit door te geven.

Om een idee te geven een citaat uit de  

                Voorreede aan den gunstigen leezer 

[...] 

"Zo komt hier ook een besnede Canaaniet, den God van Israël en der Christenen honen; ik meen Benedictus de Spinosa en hy steld zig aan 't Hoofd dergener, die de slag-ordenen van den levendigen God, op het alderbooste met opzet tegen gaan; waartegen veele helden zig hebben opgedaan; die hem elk in zyne byzonderheden zyn aangevallen, en die met veel voordeel tegen hem hebben gekampt, alzo ze 't op zyne byzondere sterktens toeleiden; tot dat eindelyk die groote Held is opgekomen, ik meen Bernhardus Nieuwentyd, die hem ten eenemaal heeft ontwapent, en weerloos gemaakt, en de hart-ader afgesloken[.] Waarom wy niet ongevoeglyk agten de afbeeldinge van Spinoza hier op te laten volgen , met de twee veersjes uit Goere's, Kerkelyke en Waereltlyke Historie."

 

Reacties

Stan,
Ik heb het nog niet gelezen maar zie wel in Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers een bijdrage van Wielema inz. Raats. Zie deel 2 pag.806-807.

Herman, dank voor deze mededeling. Ik ben nu nieuwsgierig hoeveel meer informatie (dan te halen uit het boek zelf) daar nog te vinden is. Ik heb geen eenvoudige toegang tot die Dictionary, maar het is nuttig te weten dat er een plaats is die mogelijk iets meer biedt.

In "over Spinozisme" (1799) noemt Bernardus Nieuhoff o.a. Raats die hij kent als een van de auteurs die "Spinoza in zijn wiskonstig betoog gebrekkig houden", hoewel hij niet durfde zeggen "dat alle hunne aanmerkingen, des aangaande, wettig en gegrond zijn".
Zie "Ketters en verlichters" proefschrift M.R.Wielema (1999), pag.164.

Dat is dan één van de stukken die weggelaten zijn in de bewerking tot The March of the Libertines, net als het Leibniz-Wolffiaans gedeelte.

Bedankt voor de tip. Zojuist op books.google het boek van Bernardus Nieuhoff "Over Spinozisme" ingezien. Hij schrijft:

"Maar niemand vond ik, die Spinoza vuilaartiger schetste, dan een zeker J. A. Raats, (in eene zoo genaamde korte en grondige betoging tegen Spinoza, 's Gravenhage 1743), waar Spinoza wordt afgeschilderd, als een man van een allerboost, —allerlasterlijkst opzet, — van eenen moedwilligen toeleg, en ingekankerde kwaadaartigheid, niet ter betoging van waarheid, maar om vrolijk te kunnen leven, - de aanbiddelijke godheid te haten , en die kennis met wortel en tak uitteroeijen. Voorrede bl. XIV—XXXI." [p. 255-6]