My Name is Spinoza loopt

 

Afgelopen vrijdagmiddag 8 mei was in de MediamaticBank aan de Vijzelstraat in Amsterdam de openingshappening van de Amsterdamse kunstmanifestatie My Name is Spinoza die in de maanden mei, juni en september plaatsvindt. 

Wethouder cultuur van Amsterdam, Carolien Gehrels, verrichtte de aftrap, terwijl tegen de achterwand diverse teksten van kunstenaars werden geprojecteerd.


Zie ook het verslag bij Mediamatic, waarvan ik deze foto heb geleend, met mij, maker van dit blog, geheel vooraan - de positie van waar ik mijn opnamen maakte. 

Vanwege die teksten geef ik meer foto's per spreker. Zodra haar toespraak op haar website bij de gemeente wordt geplaatst zal ik er hier een link heen leggen. [NB, ze vond haar toespraakje zelf blijkbaar ook niet veel bijzonders, want een week later staat hij nog niet op haar pagina bijgeschreven]

Na haar gaf prof. mr. E.J. Dommering, voorzitter van de Stichting Spinoza Centrum Amsterdam, een impressie van Spinoza. Hij deelde mee dat men hoopt in september méér te kunnen vertellen over de plannen om tot een Spinoza Centrum Amsterdam te komen.

 

Op benedictusdespinoza.nl de tekst van de toespraak van prof. mr. Egbert Dommering.

Theo Tegelaers, curator van SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte), liep de diverse projecten langs die samen My Name is Spinoza vorm zullen gaan geven. Daarover is een programmaboekje gemaakt.

Willem Velthoven, directeur van Mediamatic (rechts), stelde ons componiste Natalia Dominguez Rangel voor en Dirk van Weelden, de maker van de website http://www.watspinoza.nl/ waarop reacties ingegeven kunnen worden (o.a. per sms) op prikkelende teksten die gedurende de manifestatie overal in de stad verspreid worden (zie ook het volgende blog).

Van componiste Natalia Dominguez Rangel werd vervolgens de WatSpinoza? performance uitgevoerd.

Ook tijdens de receptie konden de aanwezigen op allerlei borden hun reactie geven op de door Dirk van Weelden verzamelde en gemaakte prikkelende teksten.

 

 

 

 

 

 

 

op YouTube geplaatst werd en dat speels een connectie aanbrengt tussen een poster van Marilyn Monroe tegenover de Spinozaposters in de corridor bij Mediamatic: dialoog tussen de schoonheid en de gedachte. Of hoe Spinoza gek wordt op Marilyn...

Reacties

De heer Dommering misbruikt in zijn speech de grote Spinoza als dekmantel om te fulmineren tegen PVV en Wilders. Hij had net zo goed in zijn speech kunnen benadrukken dat Spinoza als verdediger van het vrije woord in dat opzicht de Geert Wilders van de 17de eeuw was. Beiden worden/werden bedreigd met de dood, omdat hun meningen afwijken van de heersende politieke cq kerkelijke elite! Spinoza's uitspraken worden in de speech misbruikt voor het politiek correcte denken van de elite waartoe in de eerste plaats de sociaal-democraten behoren. Maar het is zoals het is en niet zoals het voor de "wereldmaakbare" sociaal democratïe zou moeten zijn. In de speech wordt gewag gemaakt van de koranverbod-uitspraak van heer Wilders in relatie tot de vrijheid van denken. Voor mij komt deze, uit z'n verband gelichte, relatie over als een platitude. PVV zet niet mensen tegen elkaar op maar benoemt de problemen die voortkomen uit een falend immigratie- en dito integratiebeleid. De heersende dominante cultuur in ons land is na veel strijd gevormd vanuit joodse, christelijke en humanistische visies. Veel mensen vinden niet dat verworvenheden uit de dominante cultuur (rechten voor vrouwen, homo's etc.) binnen mum van tijd verkwanseld dienen te worden. Ik vrees dat bij overheersing van het gedachtegoed uit de koran Spinoza's Ethica het eerst op de brandstapel terecht komt. Spinoza is veel te groot om te worden misbruikt voor verkiezingsdoeleinden.

Hoe is Wilders met Spinoza te vergelijken? Zij zijn twee... eh... twee... wat? Of, anders gezegd, waarin komen zij overeen? "Want," zo schrijft Spinoza in de 50e brief, "wy begrijpen de dingen niet onder getallen, dan na dat zy onder een gemeen geslacht gebracht zijn. Tot een voorbeelt, de geen, die een stuiver (denk: Wilders, SV), en een rijksdaalder (denk: Spinoza, SV) in zijn hant heeft, zal niet op 't getal van twee denken, 't en zy hy deze stuiver en rijksdaalder met een zelfde naam kan noemen; te weten met de naam van stukken, of van munt: want dan kan hy zeggen dat hy twee stukken, of twee munten heeft; dewijl hy zo wel de stuiver, als de rijksdaalder, een stuk, of een munt noemt. Hier uit blijkt dan klarelijk, dat men geen zaak een, of enig noemt, dan na dat men een ander heeft bevat, die (gelijk verhaalt is) daar mede overeenkoomt."
Greenways brengt beiden op de noemer van: "bedreigd met de dood, omdat hun meningen afwijken van de heersende politieke cq kerkelijke elite". Wilders zou, zoals hij zich zelf graag ziet, verdediger van het vrije woord zijn. Het zou wat! En dan zo ongeveer de Spinoza van de 21e eeuw worden? Wilders een denker? Hij, de verdediger van het, liefst zo grof mogelijk, onredelijke roepen, heeft in de verste verte niets, maar dan ook helemaal niets met Spinoza gemeen. Nog afgezien van het feit dat voor Spinoza elk verdeeldheid zaaiend en tot haat oproepend spreken een vorm van handelen is, dat terecht door de overheid kan worden verboden.
Ik acht deze vergelijking van Wilders met Spinoza een gotspe van het grovere soort. Spinoza is veel te groot om te worden misbruikt voor een vergelijking met Wilders.

Wat een gestuntel om jouw afkeer (SV) op papier te zetten! Ik vermoed dat Spinoza voornoemd gevoel zou rangschikken onder passieve aandoeningen. Ik heb slechts feiten (de volmaakte realiteit) aangegeven. Uw reactie (SV) "verdediger van het vrije woord" gevolgd door "het zou wat!" is denigrerend en getuigt van onmacht. Uw toonzetting en het daarbij claimen van het alleenrecht (gotspe etc) om Spinoza te mogen interpreteren getuigt van hoogmoed (ook een passieve aandoening). Vrijheid om de denken en om uit te spreken wat wordt gedacht (Spinoza) geldt niet alleen voor gemankeerde (ook ik lijd soms aan passieve aandoeningen) denkers uit de politiekcorrecte hoek... maar geldt ook voor heer Wilders! Erg hé..die democratie waar Spinoza zijn voorkeur voor had. Het klopt dat Spinoza de staat veel macht toekent, elk individu draagt immers zijn/haar stukje natuurrecht over aan de staat. Dat betekent volgens Spinoza overigens niet dat bij onjuist functioneren zo'n staat onbeperkt door kan modderen ...want zoals Spinoza aangaf...oproer ligt op de loer. Dat sommige opmerkingen van heer Wilders onnodig grof zijn daar ben ik het mee eens. Dat neemt niet weg dat kwesties waar miljoenen mensen mee zitten (en dan gaat het niet alleen over immigratie en integratie) toch op de agenda komen ondanks het verstikkende politiekcorrecte klimaat (aanzetten tot haat voor niet-volgers en vrijdenkers) dat door de politieke elite wordt gepropageerd. Voornoemde agenda zorgt ervoor dat de politiek niet verder af komt te staan van de mensen die zorgen voor de staatsopbrengsten (belastingen).

Vooruit voor de gezelligheid in de sfeer van "ons kent ons"nog een toetje voor muntenexpert SV en Professor Meester Dommering. Mijn reacties moeten worden gezien in het licht dat ik allergies ben (bij wijze van spreken..niet echt natuurlijk) voor allerlei lieden die zonodig de grote Spinoza voor hun karretje moeten spannen. Diegenen laten anderen van de modi mens geen ruimte om vrij te denken en dito zich te uiten! Nee je mag alleen refereren aan Spinoza als je behoort tot deze gelijkgeschakelden. In verleden zijn voorbeelden bekend uit kringen van communisten, neo-marxisten, sociaal demokraten tot en met NSB-ers. Voornoemden beriepen en beroepen zich op het gedachtegoed van Spinoza om hun uitspraken kracht bij te zetten. Met mijn bovenstaande bijdrages stel ik de hoogmoed aan de kaak om klakkeloos politieke denkdingetjes (gevoed door doeloorzaken) maar te koppelen aan de grote Spinoza. En o jeeeee! dat mag natuurlijk niet! Vroeger werd dat al niet getolereerd door Staatskerken op straffe van de dood. En nu niet door de politiek correcte elite vertegenwoordigd in allerlei overheidslichamen en gesubsidieerde (ouderen)zorginstellingen etc. Deze neo-elite predikt ook haat maar dan op geraffineerde wijze. Zo werd heer Fortuijn door de Melkerts in ons land gedepersonaliseerd met als gevolg dat een gek dacht dat moord legitiem was. Nu is Wilders aan de beurt (zijn uitspraken bezorgen mij weleens kromme tenen...bij wijze van spreken dan... mijn tenen bewegen natuurlijk niet echt) en mensen die vrij en onafhankelijk en ongesubsidieerd willen nadenken en zich dito willen uiten. Ik vind (subjectief dus) dat Spinoza-kringen en verenigingen het gedachtegoed van de grote Spinoza moeten bestuderen (je hebt er meerdere levens voor nodig) en als ze het echt snappen daar danook blijk van moeten geven. En dat is wat anders dan waar Professor Meesters en heer SV blijk van geven met hun orakels over PVV en Wilders. Htbw.
Nu zou het best wel eens kunnen zijn (let wel..het hoeft dus niet) dat lieden uit bijv de sociaal-demokratiese en ex-jezuitiese hoek moeite hebben met hunor, satire en ironie...dat laat echter onverlet dat ze van mijn Spinoza af moeten blijven met hun stemmingmakerij. By the way elkaar napapegaaien en elkaar in onze grootsheid bevestigen brengt geen enkele discours een stap verder. Zo nu ga ik verder studeren en wel de kabbala in relatie tot de filosofie van Spinoza (Spinoza en de crisis van de westerse cultuur - Dr F. de Graaff)

Iemand die zulke teksten durft uitkramen omdat hij zich achter een pseudoniem verstopt (tsjonge, wat een vrije meningsuiting!) bedien ik niet van repliek. Sudder maar lekker gaar in je sopje.
Denk niet dat ik mij beledig voel of dat ik verbolgen ben. Ik zeg het Nietzsche na, die het ongetwijfeld van Spinoza had geleerd: "wat noodzakelijk is kan mij niet kwetsen; amor fati is mijn diepste natuur." (In Ecce homo). Die houding probeer ik vooral met behulp van Spinoza te oefenen. Deze keer lukt het wonderwel en gaat het me zelfs gemakkelijk af.

Mensen gebruiken psydoniemen omdat de wereld lang niet zo veilig is (caute) en begeerte om zo lang mogelijk te leven al eens eerder door een wijs mens aan de orde is gesteld (conatus). Het gevoel voor satire.....ach ja dat moet je op kunnen brengen mogelijk dat narcistiese trekjes dat belemmeren. Ik voel mij ook niet gekwetst...lees laatste deel van de reactie van SV.