De herdenking van Spinoza's 250-jarige sterfdag

De Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) is een rijke bron, waaruit ik af en toe graag een informatief graantje opvis.  

Vandaag uit Den Gulden Winckel. Jaargang 26. Hollandia-Drukkerij, Baarn 1927. Het tijdschrift had in de rubriek ‘Aanteekeningen en berichten’ het volgende bericht (nu dus te lezen bij de DBNL)

"Niet alleen in Nederland, doch ook in het buitenland is de belangstelling voor de herdenking van den 250-jarigen sterfdag van Spinoza zeer groot. In Frankrijk, waar sinds Victor Delbos (1862-1916) de wijsbegeerte van Spinoza in hoog aanzien staat, heeft een comité, waartoe mannen als Bergson, Bréhier, Brunschvicq, Léon en Lévy Bruhl behooren, tot belangstelling in de herdenkingsplechtigheden opgewekt. Onder dezen invloed heeft Frankrijk dan ook niet geaarzeld zich op schitterende wijze te doen vertegenwoordigen: de Parijsche universiteit vaardigt af den hoogleeraren Delacroix en Gustave Cohen, nadat haar vorige rector Paul Lapie, die aanvankelijk met de vertegenwoordiging belast was, haar door den dood was ontvallen. Tevens deed de universiteit door een geldelijke bijdrage van haar belangstelling blijken. Ook het Institut de France en andere aanzienlijke instellingen zullen vertegenwoordigd zijn. De Italiaansche regeering zal zich doen vertegenwoordigen door den waarnemenden minister van onderwijs prof. Emilio Brodrero. De universiteiten zorgen eveneens voor vertegenwoordiging.

 

Reeds deden verschillende gevestigde gezanten van hun belangstelling blijken, zoodat met vertrouwen kan worden verwacht, dat het beoogde doel, n.l. dat de plechtigheden een waarlijk internationaal karakter zullen dragen, bereikt zal worden.

Ook het Institut de coopération intellectuelle neemt aan de herdenking deel.

De minister van onderwijs zal eveneens bij de plechtigheid in de Rolzaal en de opening van de Domus Spinozana aanwezig zijn.

Het ligt in de bedoeling om voor hen, die bij de inwijdingsplechtigheid, waarbij een reeks van sprekers uit binnen- en buitenland van hun belangstelling in de Domus Spinozana als het belangrijkste aandenken aan den grooten wijsgeer in Nederland zullen doen blijken, tegenwoordig zijn, na afloop van het Spinozistencongres de gelegenheid open te stellen om het huis te bezichtigen, voordat het met het oog op de restauratie weder gesloten wordt. Ter herinnering aan deze plechtigheid heeft de Societas Spinozana een medaille laten slaan, waarvan de eene zijde de beeltenis van Spinoza naar het z.g. Wolfenbuttler portret vertoont, de andere zijde de Domus Spinozana aan de Paviljoensgracht.

Voorts verschijnt van de Societas Spinozana een boekwerk, dat uit nagenoeg alle landen een bijdrage bevat over de beteekenis van Spinoza."

(foto 'Domus Spinozana' van hier)  

                                           * * *

Tot zover het bericht. Ik heb diverse herdenkingspenningen op dit weblog gebracht, maar deze heb ik nog niet in de 'verzameling'.

1927 was teven het jaar waarin het laatste nummer van het Chronicon Spinozanum of Spinoza-jaarboek van de in 1920 opgerichte internationale Societatis Spinozana, waarover hier eerder dit blog.

Ik wijs ook op het blog Stichting Domus Spinozana [1927 - 1971] met eveneens een terugblik op deze sterfdag-herdenking:
"De in 1920 opgerichte internationale Societas Spinozana had het plan om in 1927 de 250-jarige sterfdag van Spinoza te herdenken met o.a. de aankoop van het sterfhuis, de oprichting van een stichting "Domus Spinozana" om het huis te beheren, terwijl de Societas zelf haar zetel daar zou vestigen en de onthulling van een gedenksteen op het graf van Spinoza in de Nieuwe Kerk (onthulling op 21 februari 1927). Op 4 januari 1927 werd door Dr C. Gebhardt te Frankfurt am Main, mr J.H. Carp te 's-Gravenhage en professor A.S. Olo te Cincinnati ( Ohio ) opgericht de Stichting "Domus Spinozana” die ten doel had het perceel Paviljoensgracht 72/74, waar Spinoza van 1671-1677 gewoond had en waar hij overleden was, aan te kopen en in te richten tot een museum en bibliotheek op de wijsgeer betrekking hebbende, alsmede tot een internationaal centrum van Spinozastudie.