Spinoza in beeld

Peter en René van der Krogt hebben een website waarop ze afbeeldingen van én gegevens over standbeelden en gedenktekens plaatsen. [hier]
Ik ben zo vrij daarvan de Spinoza-beelden hier over te nemen.

Te Den Haag, Paviljoensgracht

                  
Bronzen beeld van een zittende Spinoza, geplaats op een marmeren voetstuk met daarop de tekst: SPINOZA
Het beeld is gesigneerd f. hexamer, en thiebaut freres fond. Het voetstuk is gesigneerd kessel & röhl | berlin

De Parijse beeldhouwer Frédéric Hexamer was werkzaam van 1869 - 1906

Opmerkingen van Peter & René van der Krogt
"In 1880 werd, na jaren van geharrewar, een standbeeld van Spinoza onthuld aan de Paviljoensgracht in Den Haag, vlak tegenover het huis waar de wijsgeer ruim 200 jaar tevoren was overleden. Zelfs de minister van binnenlandse zaken was erbij aanwezig. Deze erkenning was opmerkelijk voor een filosoof wiens denkbeelden vanaf zijn dood gewoonlijk als atheïstisch of subversief waren beschouwd."

Ditzelfde beeld in andere belichting en vanuit iets andere standpunten van de site despinoza.nl 

       
[foto van hier]

Tijdens de herdenking van de 200e sterdag van Spinoza op 21 febr. 1877 werd in Den Haag een hoeksteen gelegd voor een Spinozamonument, voor de oprichting waarvan vanaf toen werd geijverd. De Franse gastspreker Ernest Renan eindigde zijn toespraak met deze woorden (hier is op p.781 de vertaling in het Engels te vinden):
"Wee de voorbijganger die iets kwetsends zegt tegen deze vriendelijke en in gedachten verzonken figuur. Hij zal gestraft worden zoals alle vulgaire mensen gestraft worden door hun eigen vulgariteit en hun onmacht om goddelijke dingen te verstaan. Vanaf zijn granieten voetstuk leert hij ons over de manieren het geluk te bereiken die hij vond; en in de komende eeuwen zullen cultureel gevormde mensen die voorbij komen langs de Paviljoengracht tot zichzelf zeggen: “hier was het wellicht dat God het meest van dichtbij is gezien."

"Malheur à qui, en passant, enverrait l'injure à cette figure douce et pensive. […] Lui, de son piédestal de granit, enseignera à tous la voie du bonheur qu'il a trouvé, et dans les siècles, l'homme cultivé dira en lui-même : "c'est d'ici peut-être que Dieu a été vu de plus près". [Van hier]

      
[foto van hier]


Van hier

 

[via hier]

 
                    Foto: Leon Kuunders [van despinoza.nl]

                    Foto: Johannes van Assem  [in NRC 2 juni 2008]


[foto van hier]

 
[foto van hier

Onderstaand citaat geeft een beeld van de historisch-culturele betekenis van de plaatsing van dit Spinoza-beeld:

“In zijn levensbeschouwing oriënteerde Van Vloten zich op de joodse filosoof Baruch de Spinoza, die hij herdacht als de blijde boodschapper der mondige mensheid. Van Vloten was voorstander van een humanistische wijsbegeerte, waarin vrije en mondige mensen centraal stonden. Hij geloofde in de opvoedbaarheid van de mens tot mondige staatsburgers binnen de context van een zelfstandige Nederlandse staat. Vanuit deze visie interpreteerde hij de geschiedenis als een langzame vooruitgang in deze richting, als een proces dat in de zestiende eeuw was begonnen met de afwerping van het Spaanse juk. Dat dit liberale humanisme van Van Vloten één van die nieuwe stromingen was binnen de Nederlandse cultuur, naast bijvoorbeeld katholicisme en calvinisme, kwam misschien het duidelijks tot uitdrukking in het feit dat ook de spinozisten ijverden voor een eigen standbeeld. Een standbeeld dat recht zou zoen aan hun rol in de vaderlandse cultuur. Het maakt eens te meer duidelijk dat standbeelden een cruciale rol speelden in de vorming van de Nederlandse natie. De verschillende ‘nationale’ standbeelden waren even zovele nationale identificatiepunten voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen die Nederland rijk was. Het standbeeld voor Baruch de Spinoza werd op 14 september 1880 onthuld in Den Haag, met een redevoering van Johannes van Vloten zelf [voetnoot; rede getiteld: de blijde boodschapper der mondige mensheid]. Het nationale van deze gebeurtenis kwam onder meer tot uiting in de aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de adjudant van prins Alexander.”

[Uit: Katholieke identiteit en historisch bewustzijn: W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn ‘nationale’ geschiedschrijving, door Albert van der Zeijden, Uitgeverij Verloren, 2002, p. 264]

Er zal iets waars zitten in bovenstaande schets. Maar ook is het waar dat vanuit de rest van de wereld vele bijdragen werden geschonken voor de  totstandkoming van dit monument., zodat het ook iets internationalistisch heeft.

                       
Spinozabeeld door Erzsébet Baerveldt in 2004 gemaakt en nu in bezit van Achmea. Zie méér afbeeldingen van het beeld en informatie over Erzsébet Baerveldt in dit blog.

         Spinoza monument 4 by 24oranges.nl. 

Op 24 november 2008 werd op de Zwanenburgerwal in Amsterdam dit Spinoza Monument van Nicolas Dings onthuld. Foto Branko Collin op Flickr.com

                          [van wikipedia]

De afbeelding rechts is afkomstig van Philosophy Pages van Garth Kemerling. Dit beeldje is in 1877 of 1878 gemaakt door Eugène Lacomblé (1828 - 1905) en is in bezit van het Spinozahuis. Uit de jaren waarin het gemaakt is, valt op te maken dat het een ontwerp was dat meedong in de wedstrijd voor het Haagse Spinoza-standbeeld.
Evenals het onderstaande beeld.
[Hier meer]

 

 

Spinozabeeldje door Eugène Lacomblé, ca 1877-78. Ongebakken klei, 26,5 cm Rijksmuseum Amsterdam (aangetroffen in T.Filosofie, Spinozaspecial jg 9, nr 6 dec./jan. 1999/2000)

 

 

 

 

 

Image:MAntokolosky Spinoza.JPG

Marmeren Spinozabeeld van de Russische beeldhouwer Mark Antokolski (1881). [Van wiki] Zie hier blog over Mark Antokolski.

      

Nog een foto van het Spinozabeeld van Mark Antokolski in het Staatsmuseum te Sint Petersburg (foto Frank Mertens)

 
Hetzelfde beeld, zoals afgebeeld in  het boek van Ernst Altkirch, Spinoza im porträt, Jena, 1913 [Van de site Andrey Maidansky]

      

Spinoza-buste van Georg Wienbrack, zoals afgebeeld in  het boek van Ernst Altkirch, Spinoza im porträt, Jena, 1913 [Van hier]  


         Foto: Jüdisches Museum, Berlin [méér foto's zie dit blog]

                                                - - - -

                     Benedict Spinoza Library of Congress LC-USZ62-75337.

Hier gevonden, met bijschrift: Benedict Spinoza Library of Congress LC-USZ62 75337 - en het Harvard Museum heeft een grotere afbeelding [cf.]

 

   

Spinozabuste van A. Micheli - Blackened plaster bust, height 18 including the pedestal, 1879 [van hier]


Dit reliëfportret van Spinoza is gemaakt door de beroemde Amsterdamse beeldhouwer Lambertus Zijl. Het is gemaakt in 1893-94 in hardsteen, 48 x 47 cm, voor “De Algemeene” en momenteel in bezit van het Centrum voor Wiskunde en Informatie (Cwi) in Amsterdam. [Hier een blog met méér informatie]

Het volgende bronzen beeld uit 1909 van Joseph Mendes da Costa (1863-1939) bevindt zich in het Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo. Het werd in opdracht van ‘Kunstpaus’ H. P. Bremmer (1871 – 1956) gemaakt (zie hier). Het is incl. de bronzen basis 33 cm. hoog. De inscriptie voor: BEATITUDO, achter: BARUCH DE SPINOZA. Het beeldje is gesigneerd en er is ingegoten FONDRIE NATLE DES BRONZES J. PETERMANN ST GILLES-BRUXELLE.  

                               
Bij dit beeld hoort een aardige anecdote, verteld door een zekere Jolie die hem op 17 februari 2007 hier als reactie op een blog plaatste |  "Toen ik me in mijn studie verdiepte in Mendes da Costa, trof ik ergens de anecdote dat Mendes da Costa op weg van sjoel naar huis een man achtervolgde die volgens hem precies op Spinoza leek: Mendes da Costa had op dat moment net de portretten van Spinoza bestudeerd, om het genoemde beeld te maken.
Wat bleek, de man die hij achtervolgde omdat hij op Spinoza zou lijken, bleek een direct familielid van Spinoza."

Hierboven de Spinozabuste die de Duitse beeldhouwer Alfred Heinrich Hüttenbach vervaardigde en die op 17 mei 1931 aan de Stichting Domus Spinozana werd overgedragen (fotograaf onbekend). De buste werd in het tuintje van het Haagse Spinozahuis op een voetstuk geplaatst, dat opgetrokken werd uit oude tegels die in dat Haagse Spinozahuis gevonden waren.
Hüttenbach zou zich hebben laten inspireren door het aan Hendrik van der Spyck toegeschreven Spinoza-portretje (dat in het bezit is van het Koninklijk Huis).

            
Spinozabuste van Alfred Heinrich Hüttenbach (ca 1930) - afb. 34 in Simon L. Millner, The face of Benedictus Spinoza (New York, Machmadim, 1946)  [Zie méér in dit blog]

 

Spinozabeeld van J.A. Rädecker uit 1944 (brons, 50 x 25 x 17 cm.). Rädecker las Spinoza en boetseerde diens portret. Van Eyck kocht daarvan een afgietsel en schreef er een gedicht over. (Zie hier dit gedicht) 

Bovenstaande drie foto's van het Spinozabeeld van J.A. Rädecker gemaakt door Stan Verdult in het Spinozalyceum te Amsterdam op 20 febr. 2010.

Te  Voorburg (gem. Leidschendam-Voorburg) Park 't Loo (Spinozalaan) 
Natuurstenen standbeeld, met aan de zijkant de tekst:
benedictus
de spinoza
r roth
1964

       
                                      [deze foto van hier]

De Zwitser R. Abraham was opdrachtgever en beeldhouwer Rudolf Roth (1902-1985) vervaardigde dit beeld in 1964 van graniet uit Wallis. Abraham stelde het vervolgens in 1988 aan de vereniging Het Spinozahuis ter beschikking, die het op haar beurt schonk aan de voormalige gemeente Voorburg, opdat ook deze gemeente via dit beeld de herinnering eraan levend zou houden dat Spinoza van 1663 tot eind 1669/begin 1670 bij schilder Daniel Tydemann aan de Kerkstraat (nu Herenstraat) heeft gewoond.

                     standbeeld Spinoza van Rudolf Roth 2010
[foto 6 maart 2010 wiki.toenleidschendam.nl]


[van Mary Berkhout, hier]

      File:Baruch de Spinoza Rudolf Roth Park tLoo Voorburg.jpg
             Foto van 29 April 2010 op commons.wikipedia

Te Rijnsburg (gem. Katwijk), Vliet / Rapenburg

                             [van wiki]
Bronzen standbeeld op voetstuk. Het beeld is gesigneerd "gerard | brouwer"
Op het voetstuk een bordje met de tekst:
spinoza
Aangeboden door de
rabobank

[van hier]  

Peter & René van der Krogt hebben nog niet het Spinozabeeld bij het Spinoza Lyceum, Peter van Anrooystr. 8 te Amsterdam.
Wel vermelden ze dat het uit 1960 van Hildo Krop is.
Ik maakte van dit marmeren beeld op 15 maart 2008 deze foto

                 
Hoogte sculptuur 300.00 cm (volgens Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 

Spinozabeeld op plein bij Ralli Museum in Caesarea in Israel [van hier

                                                             van hier 

     
[van hier]

Nog fraaier is onderstaande foto die 18 november 2010 op fogliospinoziana.it verscheen


Standbeeld van Spinoza bij het Ralli Museum  in Caesarea, Israël(opgericht door de familie Recanati). Foto van Dr Bruno Sed.
 

Er is de buste van Spinoza, gemaakt door O. Wenckebach; bevindt zich bij het Spinozahuis in Rijnsburg. [Foto Theo van der Werf in Spinozanummer T.v.Filosofie jrg 9 nr 6, dec./jan. 1999/2000]

                    


Van hier

 

 

 

 

De rechter foto van Wenckebach's Spinozabuste maakte Stan Verdult tijdens een excursie op 23 augustus 2009 (zie daarover dit blog

 

 

Spinoza kleisculptuur van Rudolf Saudek (onbekend uit welk jaar; moet eerste helft jaren 1930 zijn) -  zie blog over Rudolf Saudek, waarop tevens meer over de volgende afbeelding: 

       Borstbeeld van Baruch de Spinoza, filosoof en lenzenslijper

                                              _ _ _

   

Spinoza-buste van de Franse beeldhouwer Patrick Berthaud [cf. blog]

                                              _ _ _  

  Baruch Spinoza-buste van Alexey Leonov, Chamotte, 2011 [cf. blog]

                                              _ _ _  

 
Spinoza-beeld gemaakt door Moissaye Marans (1902-1977) [cf. blog]

                                              _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 januari 2009 foto gemaakt van dit beeld dat ik voor het eerst op 30 juni 2008 had gezien op de Spinoza-tentoonstelling Libertas Philosophandi in de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Deze buste van Spinoza is vervaardigd door kunstenares Hannah van Munster (1992) naar het portret van Spinoza in de Opera Posthuma. Het behoort tot de collectie van Antiquariaat Spinoza.

Deze buste in de collectie van Museum Het Spinozahuis, van dichterbij en een iets lager standpunt

   foto van Jorge Giannareas Gil [van hier]

Op het terras van het JHM Zomercafé (de binnenplaats van de Academie voor Bouwkunst, tegenover het Joods Historisch Museum), staat tijdelijk een beeld tentoongesteld van filosoof Baruch de Spinoza. Deze joodse filosoof stond afgebeeld op het duizendguldenbiljet. Beeldhouwer Yair Aschkenasy verwijst met zijn beeld van Spinoza naar dit icoon. [Van website JHM)

                 

                  

Om een idee te geven van de afmeting de volgende foto
                                                                      [foto van hier]

Voor de volledigheid moet ook het beeldje vermeld worden dat aan de prijswinnaars overhandigd wordt bij de uitreiking van de jaarlijkse spinozapemies. Een foto van deze beeldjes met olijke uitstraling is niet op de site van de uitreiker NWO te vinden, maar trof ik hier aan (waar hij overigens alweer verdwenen is).

 

                      

Vrijdag 4 juli 2008 ontving ik van NWO afdeling Voorlichting en Communicatie de volgende twee afbeeldingen en informatie:

 

Het beeldje is gemaakt door kunstenaar Richard de Vrijer uit Delft.
                  

                                                   _ _ _ _

Portretbeeld van Spinoza, gemaakt door Roy Greve (46 hoog, 37 cm breed en 20 cm diep). De opzet is om er in 2010 9 afgietsels van te maken. [Zie hier méér informatie]

                                                 _ _ _ _


Spinozabeeld in 2008 gemaakt door Anneke Dammers - brons met afmetingen 30x20x25 [zie meer info in dit blog]

                                                 _ _ _ _

            
Spinoza-beeld in 2015 gemaakt door Liesbeth Simpelaar - gebakken klei [cf. blog]

                                                 _ _ _ _ 

In het boek van W.G. van der Tak, Spinoza, vrij naar Léon Brunschvicg, Kruseman, 's-Gravenhage, z.j. (1931)

 

 

Legpenning, in 1927 - bij de herdenking van de 250e sterfdag van Spinoza - uitgegeven door de Vereniging Het Spinozahuis.

Model van medailleur J.C. Wienecke, geslagen in zilver en brons.
65 mm middellijn.

Model stond de in 1744 naar het portret in de Opera Posthuma gestoken koperen plaat in B.v.S. Sittenlehre widerleget von Christian Wolf. Het randschrift is van mr. dr. J.B. Kan.  [Zie hier] Aanklikken van onderstaande afbeelding brengt een beduidende vergroting.

 

[Boven en onder] Spinozaherinneringspenning, geslagen in 1932 door de firma Kon. Begeer te Voorschoten in samenwerking met de Franse munt naar ontwerpen van de Franse graveur en médailleur Pierre Turin (1891-1968) ter gelegenheid van de 300e geboortedag van Spinoza. De opbrengst was door de Franse Munt bestemd voor het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht te 's-Gravenhage. De munt was dan ook bij de Stichting Domus Spinozana te verkrijgen. [Zie hier]

                     
                                                [van hier]

                                                   * * *

 

Herdenkingspenning bij 300e sterfdag van Baruch de Spinoza (1977). Door Loeki Metz. Voorzijde portret van Spinoza naar rechts. Achterzijde in driehoek Spinoza gezeten achter een bureau met wetenschappelijke attributen. Daaromheen begrippen uit zijn 'Ethica'. Brons gegoten 106-108 mm - 880 gram. [van hier; aldaar echter alweer verdwenen]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penning van Spinoza, in 1979 in koper gemaakt door Charlotte Engels in een oplage van 100 stuks voor CFM (Club Français de la Médaille) . Diameter: 79mm (±3")  gewicht: 240gr (±9oz)   Edge/Relief: 6mm

Inscriptie achterzijde DEUS SIVE NATURA  (God of natuur) 

Charlotte Engels (b. Luxembourg), painter, sculptor and medallist, studied at École nationale supérieure des Beaux Arts in Paris under the sculptor Niclausse. [hier voor €160 of hier voor €99]

Deze penning is ook in bezit van de American Psychological Association [APA Coin Collection This of 83 coins was donated in November 2000 by an anonymous donor. The individuals on the coins range from psychiatrists and physiologists to philosophers, biologists, and chemists. Many individuals in this coin collection were not psychologists, but rather contributed to the field of psychology by influencing the thoughts of later scientists who in turn used these ideas to form the field of psychology. The collection spans from the earliest coin being minted in 1799 up through the most recent in 2004]

 

Eric Claus Spinoza - dubbelportret jaarpenning 2001 van de Vereniging voor Penningkunst.

Het model is uit een harde wasplaat gemodelleerd, vanuit de keerzijde, waardoor een positief en negatief beeld ontstaat.
De penning is nog te bestellen bij de Vereniging voor Penningkunst
 
                                                * * *  
 Spinoza-medaille van Franklin Mint, begin jaren 1970, in The Medallic History of Jewish People Medals Collection [méér in dit blog]
             
              
 
                                                 * * *  
              
              
Spinoza-munt in de serie De Canon van Nederland in 2007 op de markt van verzamelaars gebracht door Muntpost in samenwerking met TNT Post [méér in dit blog]
 
                                                 * * *  
 
 
         Spinoza 25-ECU-penning in 1990 [cf blog met méér info]
    
                                                 * * *  

    

[Boedapest, van hier] Op de plaquette  staat onder emlĕkĕre [herdenking] in het Hongaars hetgeen we kunnen vinden in  Ethica deel IV, Caput XI:

Animi tamen non armis, sed amore et generositate vincuntur.
Door liefde en edelmoedigheid en niet door wapens wint men de harten. [Vert. Henri Krop]

Daaruit hieronder het Spinoza-medaillon aan het Spinoza Haz/Huis in Boedapest, vervaardigd door Antal Czinder.

                                                * * *  

   Spinoza-penning of medaille vervaardigd door Antal Czinder [cf. blog]

                                                * * *     

In het boek van Theun de Vries, 'Spinoza, beeldenstormer en wereldbouwer' (1972), trof ik deze beeltenis aan met bijschrift: "Spinoza's graf achter de Nieuwe Kerk in Den Haag, in 1970 door de staat Israel geschonken. Gebeeldhouwde kop van Johan G. Wertheim"

                        


                  Detailfoto van Stan Verdult op 23 augustus 2009 

Spinoza, filosoof, theoloog, taalkundige en lenzenslijper (Amsterdam 24-12-1632-…
             Foto van Louis van Paridon [zie op dit blog méér]

[Deze fraaie foto is van hier waarbij ook deze tekst:
Den Haag Op 25 februari 1677 begeleidden zes karossen en een groot aantal aanzienlijken het stoffelijk overschot naar de Nieuwe Kerk aan het Spuy waar het, niet ver van het graf van Jan de Witt, werd bijgezet. ‘Terra hic Benedicti de Spinoza in Ecclesia Nova olim sepulti ossa tegit’ hebben zijn vereerders tweehonderdvijftig jaar later op een grafsteen achter de kerk laten beitelen: ‘Deze aarde dekt het gebeente van Benedictus de Spinoza, oudtijds in de Nieuwe Kerk begraven.’ Uitgesloten uit de Joodse gemeenschap in Amsterdam vanwege zijn rationalistische opstelling en zijn verdediging van het liberalisme, mocht hij niet begraven worden op de joodse begraafplaats
www.dbnl.org/tekst/rome002erfl01_01/rome002erfl01_01_0019...

Op de site van bovenstaande foto is nog de volgende reactie geplaatst door de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis:

"De wereldberoemde filosoof De Spinoza werd in 1677 in de Nieuwe Kerk begraven, maar na enkele jaren is het graf geruimd en zijn z’n stoffelijke resten verspreid over het terrein achter de kerk. De exacte plaats is onbekend. In 1927 is op een willekeurige plek een liggende herdenkingssteen onthuld en in 1956 een staande. In de jaren ’80 werd het monument ook al gebruikt als parkeerplaats, met als gevolg diepe spleten. De gemeente Den Haag heeft de steen toen gerestaureerd.
Voorschoten, Th. van der Werf (Ver. Het Spinozahuis)"

Huis in Den Haag aan de Paviljoensgracht 72-74, waar Spinoza van 1670-1677 woonde en van waaruit hij naar de Nieuwe Kerk werd gebracht om er te worden begraven. (foto huis van hier)
De Vereniging Het Spinozahuis* heeft er een studiezaal en bibliotheek ingericht waar men, na afspraak (tel. 070-3463123), zowel tekstuitgaven als studies vanaf de negentiende eeuw over Spinoza kan raadplegen.

*) Is niet 'Domus Spinozana'; dat was een vroegere concurrerende (meer mystiek georiëenteerde) vereniging die in Den Haag gevestigd was (zie inleiding H.G. Hubbeling op Briefwisseling, p. 38)

Tussen 1e en 2e verdieping deze steen met: "Hier woonde Spinoza 1671-1677"

                  

Bij de voordeur deze plaquette, kennelijk aangebracht bij gelegenheid van de herinnering aan zijn 300 sterfdag.

 

[foto van hier]

De Nieuwe Kerk, 's-Gravenhage 

    
[foto van hier] Achter de kerk ligt het graf van Spinoza.

Reacties

In een van de kamers van het slot St. Hubertus op de Hoge Veluwe staat een buste die naar mijn mening Spinoza voorstelt. Materiaal zo te zien donker, bijna zwart marmer, ca 30 cm hoog. Dit beeld ben ik nog nooit in een lijst van afbeeldingen van Spinoza tegen gekomen. Misschien een interessante suggestie?

@ Herman Terhorst,
Bedankt voor de tip. Ik sla het op en ga er ooit achteraan.
Of misschien is er iemand anders die informatie kan toevoegen?
Het beeldhouwwerk van Jachtslot Sint-Hubertus liet Berlage verzorgen door Mendes da Costa en Hildo Krop. Zou Mendes da Costa behalve het donkere bronzen Spinozabeeldje dat in het Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo te vinden is en dat in dit blog wordt getoond, nog een Spinozabeeld hebben gemaakt?

Wat een mooi idee om de bekende beelden van Spinoza bij elkaar te zetten, hartelijk bedankt!

Van het portret in het St. Hubertus blijk ik toch een foto te hebben genomen. De weergave is wat onduidelijk maar wellicht brengt dit details aan het licht die verder onderzoek aanmoedigen of ontzenuwen.

Hoe kan ik mijn foto van de St. Hubertus Spinoza toesturen?

@Herman Terhorst,
Ik ben benieuwd. De foto kan mij toegestuurd worden via het e-mail-adres van dit weblog: spinozacursus@gmail.com
[zie ook rechtsboven onder de links]

Prachtig bij elkaar geplaatst een verrijking ,en met liefde en respect voor de afkomst van het materiaal. Ik ben ruimtelijkvormgeven en vond dit een leerzaam mooi blog !
Met groet van Ingrid Rekers