Teksten van en over Willem Meijer bijeengebracht

In de loop der tijd heb ik - o.a. wegens de bewondering die ik heb voor deze vroegere Spinozist aan wie we veel te danken hebben - een flink aantal blogs gehad over dr. Willem Meijer (1842-1926). O.a. herpubliceerde ik teksten van hem die mij nog steeds van belang leken.

Hier zet ik deze blogs eens op een rijtje. Niet alle blogs overigens waarin zijn naam voorkomt en ik iets over hem zeg. De PDF's van teksten van hem bracht ik over naar een veiliger omgeving.
[Dat hoop ik geleidelijkaan met alle PDF's te doen, zodat ik de besmette www.benedictusdespinoza.nl definitief kan afstoten].

Hier zomaar een advertentie van vele lezingen die hij gaf.  


En nog zo'n gevonden bericht: "Naar de N. Ct. verneemt, heeft dr. W. Meijer zich wegens gezondheidstoestand en hoogen leeftijd teruggetrokken uit het Curatorium van de Societas Spinozana."
               Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-04-1924 [cf. Delpher]

Dr. Willem MeijerBlogs over dr. Willem Meijer

20 juli 2008: Willem Meijer (1842-1926) - een gedreven Spinoza propagandist - Siebe Thissen's voordracht op de jaarvergadering van de Vereniging Het Spinozahuis te Katwijk in 1999 over Willem Meijer (1842-1926): 'Macon zonder schootsvel'

4 augustus 2008: Het Spinozahuis in Rijnsburg - over de ontdekking en redding door Willem Meijer van het Spinozahuis

11 september 2009: Otto von Bismarck (1815 - 1898) en Spinoza - met overname van Meijers artikel “Bismarck en Spinoza” in: Tijdschrift voor Wijsbegeerte Jg. VI (1912) p. 60 t/m 66

14 april 2010: Bernard Damme (1864 - 1953) 'werkman-filosoof' en Spinozist - over het voorwoord dat Willem Meijer schreef voor het boekje van B. de Spinoza van Bernard Damme

31 maart 2011: Was dokter Schuller aanwezig bij Spinoza’s sterfbed? – met overname van Meijers artikel “SCHULLER EN B. DE SPINOZA” in: De Navorscher in 1897

16 januari 2012: Aan wie de 'biografische' brief 28 gericht was - over de bij achive.org te vinden Brieven van en aan Benedictus de Spinoza, in de vertaling van dr. Willem Meijer door Van Looy in 1897 uitgegeven. En vooral over de toeschrijving door W. Meijer van deze brief aan Johannes Bouwmeester.  

5 augustus 2012: Theodorus Cornelis van Stockum (1887 - 1969) kenner Spinoza-receptie met pech - met besprekingen van diens proefschrift "Spinoza — Jacobi — Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Literatur und Philosophie im 18 Jahrhundert", door W. M. (dr. Willem Meijer) alsmede van diens Openbare les "Spinoza's beoordeeling en invloed in Duitschland van 1677 tot 1750. beide in: Tijdschrift voor wijsbegeerte, elfde jaargang, 1917. DE ERVEN F. BOHN. Haarlem

23 augustus 2012: Dr. Willem Meijer legt in 1917 de TTP uit aan Dr. Hermann Cohen – overname van artikel van dr. Willem Meijer, “OVER DE BETEEKENIS EN DE WAARDE VAN HET GODGELEERD-STAATKUNDIG VERTOOG VAN B. DESPINOZA”, in: Tijdschrift voor Wijsbegeerte jg. 11 (1917)

17 november 2012: Carl Gebhardt over Willem Meijer én het ontstaan van de Societas Spinozanum – overname artikel van Carl Gebhardt, “dr. Willem Meijer” in Chronicon Spinozanum, IV [1924 t/m 1926], p. 232-245).

11 augustus 2013: Speurtocht naar Spinoza in de Haagsche Gemeentearchieven - over ontdekking door dr. Willem Meijer van een drietal ambtelijke stukken, waaronder een akte uit het dossier van notaris Alexander Ennis, gedateerd 21 oktober 1671, welke een geldelijke kwestie betrof, maar wat verder niet veel informatie over Spinoza opleverde. Hij schreef erover in het eerste nummer van Chronicon Spinozanum (1921).

16 december 2014: Inutilis scientia Spinozana [65] Het Spinozapoortje in Den Haag - over het contact dat Willem Meijer gehad moet hebben met bibliothecaris dr. Philipp Christiaan Molhuysen (1870-1944)

18 december 2014: Willem Meijer’s studie naar Jean Maximilien Lucas – overname van drie teksten van Meijer over Lucas

20 december 2014: Nogmaals over de afbeelding van zgn. jonge Spinoza - over SPINOZANA 1897—1922, Bevattende Uittreksels uit de Jaarverslagen van den Secretaris der Vereeniging Het Spinozahuis- Benevens een Levensbericht omtrent Dr. W. M E I J E R en eene Lijst van diens Geschriften. BIBLIOTHECA SPINOZANA, CURIS SOCIETATIS SPINOZANAE, TOMUS I. Heidelberg/Amsterdam, 1922 [het eerste deel van de Bibliotheca Spinozana van Carl Gebhardt]

21 december 2014: Inutilis scientia Spinozana [67] Foto’s die informatie geven over elkaar

11 januari 2015: Verslag van de crematie van dr. Willem Meijer - in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 januari 1926

12 januari 2015: Willem Meijer over de Collegianten – overname artikel In: Archiv für Geschichte der Philosophie, [15. Band 1902, S. 1-31]