Weer happening in Amsterdam op komst: Spinoza redux

Castrum Peregrini (Herengracht 401/Beulingstraat 10, Amsterdam) organiseert drie avonden [zie hier]

Over de grenzen van de vrijheid
In samenwerking met Goethe Institut Amsterdam en Maison Descartes

“Het doel van de politiek is dus in werkelijkheid de vrijheid” (Tractatus theologico-politicus 20.6)
In een reeks van drie avonden zal Castrum Peregrini kunstenaars, dichters en essayisten confronteren met het vrijheidsbegrip van Baruch de Spinoza en hun vragen daarop te reageren.

Door de huidige ontwikkelingen op het wereldtoneel staan de gedachten van deze 17de eeuwse denker, die als één van de eersten pleitte voor een volledige scheiding van staat en religie, weer in de volle belangstelling.

U wordt uitgenodigd om kennis te maken met originele, luchthartige, diepzinnige maar altijd onderhoudende reacties op het werk en leven van een medeburger, op wie nog steeds een officiële ban rust.

Iedere avond kent een eigen opperspreekstalmeester. Die kiest een fragment van Spinoza en twee kunstenaars/denkers/schrijvers (ieder uit een andere disciplines) die de opdracht krijgen om naar aanleiding van het gekozen fragment een bijdrage van ca. 15 minuten te bedenken. Hij/zij geeft zelf een inspirerend statement van 15 minuten over zijn/haar motivatie, nodigt de gasten uit hun statement te geven en gaat na afloop met het podium en het publiek in gesprek.

 Castrum Peregrini kiest per avond één internationale gast erbij.

Opperspreekstalmeesters
13 februari     Chris Keulemans
19 maart       Cox Habbema
17 april          Farid Tabarki

Een opmerking:

'Amsterdam' is inderdaad flink met Spinoza bezig.
Maar hier weer eens het hardnekkige misverstand dat Spinoza pleitte voor "de volledige scheiding van staat en religie".

Reacties

Terecht heb je weer een misverstand gesignaleerd, Stan, en daaromtrent opgemerkt dat het hardnekkig is. Je vindt het niet alleen bij scribenten die Spinoza niet van nabij kennen, maar helaas evenzeer bij hen die smalle en dikke boeken over Spinoza schrijven en hem ex cathedra doceren aan studenten. Je kunt je er niet genoeg over verbazen dat het kapitale (concluderende) hoofdstuk 19 van de TTP hun geheel ontgaat, waarin "wordt aangetoond dat het recht over heilige zaken (ius circa sacra) totaliter (PENITUS) in handen van de overheid is". Elke religieuze cultus of kerkelijke institutie heeft zich zonder meer te schikken naar wat de overheid decreteert en kan daartegenover geen enkel recht doen gelden. Voorzover onze grondwet met het artikel over scheiding van kerk en staat iets anders suggereert, dient het vanuit Spinoza's gedachtegang te worden geschrapt. Het is vanuit staatkundig oogpunt natuurlijk wel verstandig om onschuldige en (ter beoordeling van die overheid zelf) onschadelijke godsdienstige uitingen ongemoeid te laten, net zo goed als men ook academische nonsens uit de mond van professoren beter kan dulden dan verbieden.