Na 130 jaar 'Leven van Spinosa' door J. Colerus weer beschikbaar

Op 2 februari 2011 had ik een blog over Johannes [Nicolaüs] Colerus, oorspr. Köhler (1647 – 1707), biograaf van Spinoza. Ik citeerde in dat blog wat K.O. Meisma in Spinoza en zijn Kring [Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1896] over Ds. Johannes Colerus.

Ik uitte mijn klacht: “De biografie die Colerus over Spinoza schreef is te vinden in het Engels, het Duits, het Frans, maar in het Nederlands, de taal waarin hij het schreef, is het niet te vinden. Waarom is het nooit eens herdrukt?”

Daarop liet Arno van Zuylen in een reactie weten dat hij er kopieën van in bezit had en bereid was die te scannen. Ik heb de scans in zo klein mogelijk formaat gebracht en in een PDF-bestand ondergebracht.

Vandaag ben ik dus, met behulp van Arno (die ik hierbij hartelijk dank), in staat om voor het eerst sinds 1880 (de uitgave van Martinus Nijhoff uit ’s Gravenhage) de tekst van Colerus te herpubliceren, nu op internet.

                     Geplaatst op benedictusdespinoza.nl  
Leven van Spinosa door J. Colerus. Nieuwe uitgave [van "Korte, dog waaragtige levensbeschryving van Benedictus de Spinoza. Uit Autentique Stukken en mondeling getuigenis van nog levende Personen, opgesteld door Johannes Colerus, Hoogduitsch Predicant der Lutersche Gemeente in ’s Gravenhage]. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880

COLERUS (Johannes [Nicolaüs]), of K ö h l e r , geb. te Düsseldorf 5 Jan. 1647, overl. te 's Gravenhage 19 Juli 1707. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Giessen, Worms en Straatsburg, en werd predikant te Mühlheim a/d Ruhr in 1671. In 1679 was hij eenige maanden luthersch predikant te Weesp, sedert 5 Nov. 1679 te Amsterdam. Met zijne ambtgenooten v a n B o r n en V o s bestreed hij den vrijzinnigen T h e o d o r u s D o m i n i c u s , wiens beroep zij evenwel niet konden keeren. In dien strijd schreef hij: Gottes Heyligh Recht zu der Erbstraffen, vertaald als: Gods heilig regt tot d'erfstraffen (1684). Te midden van twisten in de gemeente over den ban en de ontzegging van toetreding tot het Avondmaal vertrok hij zonder zelfs afscheid te nemen naar 's Gravenhage, waar hij 18 Oct. 1693 zijn intrede deed en bleef tot zijn dood. Mede door zijn toedoen scheidde zijne gemeente zich af van de Fraterniteit en is de ‘Haagsche Unie’ opgericht. Hij verdedigde de eer, doch verwierp de stellingen van Spinoza. De lijkrede op hem is gehouden door J o h a n n e s S p i t s i u s en verscheen als: Eer en gedachtenis columne .... (1707), waarachter een gedicht van zijn neef Johannes Christophorus Colerus (zie ald.): De Luthersche Gemeente tot Zaandam in den rouw.

Hij schreef over Spinoza: De waarachtige verrijzenis Jesu Christi uit den dooden, tegen B. de Spinoza en zijne aanhangeren verdeedigt .... op Paaschdag 1704. Beneffens een naaukeurige levensbeschrijving van deezen beruchten wijsgeer (Amst. 1705). Van deze levensbeschrijving verscheen eene uitgave, bezorgd door M.F.A.G. C a m p b e l l ('s Gravenhage 1880). Een duitsche vertaling bezorgde W. K a h l e r (Lemgo 1843); een fransche verscheen te 's Gravenhage in 1706 en is overgenomen in Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa .... avec la vie de Spinosa, écrite par mr. Jean Colerus .... (Brux. 1731). De fransche vertaling is wederom in het duitsch overgezet als: Jean Colerus, Spinosa's Leben aus den Schriften dieses verrufenen Weltweisen .... (Frankf. u. Leipz. 1733). Zijn verscheidene andere werken heeft Loosjes nauwkeurig aangewezen.

Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerkin Ned. ('s Grav. 1925) 48-51; v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. v. prot. Godgel. in Ned. (1918) II, 165-170; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900) 595-597 (no. 15550, 15571); L. K n a p p e r t , Bibliogr. Inl. tot de Theologie (Leid. 1925) 24.

Knipscheer [Uit: NNBW, ook bij DBNL]

                                             * * *  

Hier nog een tip voor degenen die een printer hebben met de mogelijkheid om verkleind en in boekvorm het PDF-bestand in 6 katernen van vier a4-tjes te printen. Die kunt u inbinden tot een boekje of er door de printshop een ringbandje omheen laten maken. Ik geef hier alvast de bladzijden die u successievelijk moet ingeven:

1          16
17        32
33        48
49        64
65        80
81        96