Louis Hoyack (1893-1967) schreef 'Spinoza als uitgangspunt' [4] de inhoudsopgave

Louis Johan August HoyackVoor ik met een tekst uit het boekje kom, lijkt me handig een idee te geven van wat Hoyack allemaal aan de orde stelt, door de titels van de 94 korte stukjes, 'fragmenten', waaruit dit boekje bestaat hier te geven.

Het werkje is uit 1965 maar er zijn vast hier en daar nog wel antiquarisch exemplaren te verkrijgen.

Inhoudsopgave:

1. De eerste problemen die het spinozisme stelt

la. God als Oervibratie

2. Spinoza's onsterfelijkheidsleer en de "conatus sese conservandi"

3. Spinoza's parallelisme

4. Biologische finaliteit en "spiritual healing"

5. Spinoza's verwerping va¡ doeloorzaken?

6. De affectuum imitatio

7. Spinoza's gemis aan esthetisch gevoel

8. Spinoza en Schopenhauer

9. Spinoza en de "levensgeesten"

10. De dubbele polariteit, quasi manneliik-vrouwelijk bij Spinoza

11. Toon en boventonen als paradigma

12. De idee is secundair

13. Alle liefde eigenlijk eigenliefde

14. Spinoza's rechtsfilosofie

15. Spinoza's staatsidee

16. Gods "innerlijke bijstand" en geneeskracht

1?. De conatus als onze eeuwige kern

18. De conatus als ademhaling

19. Spinoza's godsdienstfilosofie

20. Contractie gedachte ontbrekend bij Spinoza

21. De eeuwigheid van de schepping

22. Een hiervoormaals bij Spinoza

23. De natuur als spel en als een enkele conatus

24. Het derde godsattribuut

25. Spinoza's optimisme

26. De rede als regulerende macht

27. Spinoza als voluntarist

28. Spinoza's en Goethe's God

29. Zelfbehoud en doelmatigheid

30. Zijn en bewustzijn. Poortman's suprasubject

31. Belangstelling en gemoedsleven

32. Opgeruimdheid van gemoed

33. Spinoza's meditatietechniek

34. Spinoza en Mozes

35. Spinoza en de natuurlijke theologie

36. Geen verschil tussen redelijke en andere begeerten

37. 'De mens den mens een vijand?"

38. De drie kennissoorten

39. Gods "intellect" als regulerende instantie

40. De gelukzaligheid als macht over de affecten

41. De conatus als instandhouding van de soort

42, De amor Dei ook een lichamelijke toestand

43. Het theo-materialisme van Spinoza

44. Het spinozisme als "Klugtheitslehre"

45. Positieve en negatieve zelfhandhaving

46. De geestelijke zon en het ene van Plotinus

47. Schopenhauer en Spinoza over hersenen; gedachtenvormen

48. Spinozars God geen "idee"

49. Spinoza over de voorzienigheid

50. Het primaat van het gemoed bij Spinoza en Schopenhauer

51. Soma en cerebrum

52. De mens als automaat

53. Spinoza en het occulte

54. Spinoza en Leibniz' mônadologie. De theodicee

55. Is de God van Spinoza toch persoonlijk?

56. Eeuwigheid en duur

57. Nogmaals Spinoza en Schopenhauer

58. Conatu s -harmonie - leven- schoonheid -kunst

59. Graden van bewustheid in de rnens

60. Het onderbewustzijn bij Spinoza

61. Het cogito ergo sum en het spinozisme

62. Tweeërlei evolutie

63. Spinoza en Schelling

64. Nogmaals Spinoza's neo-teleologie en het Iamarckisme

65. Het mysteriekarakter der werkelijkheid volgens Spinoza

66. Nader onderzoek naar het wezen van de "amor dei"

67. Kant en Spinoza

68. Hegel en Spinoza

69. Het cartesiaanse mechanisme en Spinoza

70. Het pars melior van de mens

71. De spinozistische "conatus" en de cybernetica

72. De dubbele polariteit in het spinozisme

73. Spinozisme en gebed

74. Empirische en transempirische beweging bij Spinoza

75. Nogmaals de godsminne en de beatitudo

76. Ons pars aeterna en zijn drager in het hiernamaals

77. De emotionele middenregisters in het spinozisme

78. Louis Lavelle en het spinozisme

79. Maine de Biran en Spinoza

80. De term "epifenomeen" niet mis te verstaan

81. Constantin Brunner's spinozisme

82. Ons tweeërlei "zeIf"

83. De schriftuurlijke "gloria" bij Spinoza

84. De actualiteit van het spinozisme

85. Eerherstel der materie in het spinozisme

86. Verstand en mystieke ervaring

87. Spinoza en de Koran

88. Hoe heeft Spinoza zich feitelijk het profeetschap gedacht?

89. Spinoza's "tractatus de intellectus emendatione"

90. Shankara en Spínoza

91. Cartesiaans dualisme en spinozistisch paralIelisme

92. Spinoza als parapsycholoog?

93. Spinoza en Schelling, nogmaals

94. Spinoza's fysiologie in een notedop