Opgericht: Centrum voor Spinozaisch Gesprek [CSG]*

Heden bereikt mij het bericht dat in Roosendaal is (of wordt) opgericht een Centrum voor Spinozaïsch Gesprek. Zoals uit onderstaande tekst van de flyer, maar vooral uit de naam blijkt, baseert het CSG z'n gespreksaanpak op de Ethica van Spinoza. Mij dunkt dat 'Spinozaïsch' daarvoor een betere aanduiding is dan 'Spinozistisch', waarmee meestal 'het aanhangen en bestuderen van Spinoza's leer', maar de laatste tijd vooral ook de 'geleerde of wetenschappelijke studie van Spinoza's gedachtegoed' wordt aangeduid. Ik (die over deze naamgeving heb mogen meedenken)  interpreteer dit initiatief als een vorm van 'filosofische praktijk' zoals er sinds 15 à 20 jaar diverse zijn ontstaan.
Hier de foldertekst:

Doel van het CSG
Mensen in de gelegenheid stellen gesprek te voeren over diverse zaken die hen bezighouden. De inhoud van een gesprek kan strikt persoonlijke zijn of aangelegenheden betreffen van meer maatschappelijke of zakelijke aard.
Individuele personen, groepen en organisaties kunnen op het CSG een beroep doen.

Nut van het spinozaïsch gesprek
Het gesprek wordt van de zijde van het centrum gevoerd op basis van filosofie van Benedictus de Spinoza, die in het midden van 17e eeuw in Nederland leefde. In zijn boek “Ethica” laat Spinoza zien hoe de mens gemoedsrust kan vinden in zijn bestaan van alledag, samengaand met groei in adequaat handelen.
Het centrum heeft zijn "op spinozaïsche wijze"-gespreksvoering gebaseerd op Spinoza's boek Ethica.
Spinozaïsche gesprekken bevorderen geestelijke groei, zelfbewustzijn en levenskracht.

Vorm en inhoud van de gesprekken
De inhoud van het gesprek (probleem, gedachte, opvatting  gevoel) wordt aangedragen door de persoon die om gesprek vraagt. Het gesprek is een dialoog tussen twee gelijkwaardige personen. 
Kenmerk van en voorwaarde voor  het spinozaïsch gesprek is dat ze zo goed mogelijk met gezond verstand wordt gevoerd. Dit betekent niet dat gevoelens en emoties taboe zijn. In tegendeel. Het gaat erom dat gevoelens en emotionele ervaringen beter worden begrepen door ze door middel van ordelijk denken te onderzoeken.
Rekening houdend met hoe het gesprek zich ontwikkelt wordt van de zijde van het CSG de  zaak die onderwerp is van gesprek,  geplaatst binnen filosofische kaders van Spinoza.
Voorkennis van de filosofie van Spinoza is niet vereist.

Organisatie van de gesprekken
Voordat een besluit wordt genomen aangaande spinozaïsche gesprekken vindt er een  kennismakingsgesprek plaats. Nagegaan wordt of er voldoende basis is voor het starten van  spinozaïsche  gesprekken. Wanneer die basis aanwezig is worden er 3 gesprekken gepland, elk van maximaal 1,5 uur. Na de 3 gesprekken kan naar behoefte één of meer gesprekken worden aangevraagd. Een nieuw gesprek vindt plaats wanneer hij/zij erom vraagt.
Wat in het voorgaande is gezegd m.b.t. individuele personen is ook op groepen en organisaties van toepassing.

De positie van het CSG als gesprekspartner
Het CSG bestaat in de persoon van Jan Boerma. In de spinozaïsche gesprekken fungeert hij niet als coach of therapeut. Hij is in de eerste plaats gesprekspartner.
In de tweede plaats is hij assistent. Op afroep is hij beschikbaar om hem of haar behulpzaam te zijn bij zijn of haar ontwikkeling.
De persoon die op het CSG een beroep doet is namelijk zijn eigen coach en verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Het CSG geeft assistentie, op afroep en naar behoefte.

Kosten
Het kennismakingsgesprek is gratis.
De kosten van een  spinozaïsch gesprek variëren, afhankelijk van de middelen van de persoon, groep of organisatie. Een gesprek kan gratis zijn en kost maximaal 30 euro per uur.

 

Informatie en aanmelding
Drs. J. Boerma
Diamantdijk 169
4706 HD Roosendaal
0165 – 566080  (wordt opgenomen met de tekst: “Praktijk voor Integrale Geneeskunde”)

*) Het is dus Centrum voor Spinozaïsch Gesprek, maar de kop van dit weblog accepteert geen accent-tekens