Vijftig jaar Mambo Spinoza

De mambo is een Cubaanse dans en muziekvorm. De naam is afkomstig van een Havanees muziekstuk dat ruim zeventig jaar geleden gecomponeerd werd door Orestes en Cachao López. Maar Mambo Spinoza is Pools. Het begon in 1960 met een soort cabaretnummer van Jeremy Przybora en Jerzy Wasowski dat in Polen als iets heel bijzonders moet zijn ervaren en vijftig jaar heeft stand gehouden.

Leg Google maar eens ‘Mambo Spinoza’ voor en je krijgt vele, overwegend Poolse hits. Bij YouTube was ik al meermalen hun cabaretzangnummer tegengekomen, maar vandaag kwam ik ook de tekst tegen, zodat ik met de google-vertaalfunctie een klein beetje kon volgen waar die over gaat. En dan is te zien dat het over de  echte Spinoza gaat... maar speels. Met Spinoza kun je Spaß machen...

Hierna haal ik deze video dit blog binnen en geef ik een aantal links naar zangers (zangeressen) en groepen die dit nummer op hun repertoire hebben genomen. Én de link van de site waar een klein jochie de tekst van dat lied ook heeft leren zingen en waar de trotse moeder de complete Poolse tekst gaf.

De aanleiding om eens verder te zoeken, was het bericht dat deze zomer van 7 juli tot 31 augustus, in de Zderzak Gallery in Kraków door een reeks kunstenaars o.l.v. curator Marta TarabuÅ‚a op een luchtige manier een tentoonstelling van beelden en objecten, films en foto's wordt ingericht over deze halve eeuw Mambo Spinoza.

Een sprong in het onbekende, zonder enige bescherming, hete ritmes, gekruid  met - naar smaak - een snufje filosofie.

Bijschrift: Nadprogram Kabaretu Starszych Panów '62 seria II. In de reacties bij de video legt een Pool uit: "I could generally say, that the song is about that they are bored of love songs and need to bring more serious touch to the songs. So they decide to sing a song depicting life and philosophy of Baruch Spinoza." [Przemek Grabowski]

   

Hier de tekst. De Google-vertaling geeft slechts enig idee...

Mambo Spinoza

 

czyli spuscizny Starszych Panow ciag dalszy.
Dla niewtajemniczonych tekst:
Odbiorco przyznaj, czy nie doϾ ci
Milionów piosnek o mi³oœci
O tym jak do siê lgn¹ doroœli
I kaczy drób do roœlin?

Czy nie powinna ju¿ przenikaæ
Do pieœni inna tematyka?

Czy nie czas tamtej przerwaæ przerw¹
I œpiewaæ z werw¹
Tak:
Spinoza -Nie imiê to dziewczyny.
Spinoza -To nie z importu lek.
Spinoza -Nie nazwa to roœliny
To by³ filozof wziêty,nieprzeciêtny £eb.

Mesdames et Messieurs ! Tout le monde chante!
Attention! S-P-I-N-O-Z-A, mambo Spinoza, Spinoza mambo - allez-y!
C'est a toi maintenant...

¯y³ w Amsterdamie oraz w Hadze
Wci¹¿ maj¹c wiedzê na uwadze,
Zbudowa³ system monistyczny
I naturalistyczny.

Do boju o swe prawdy rusza³
Z orê¿em nauk Kartezjusza.
Choæ i doktryna mu nie obca
Thomasa Hobbesa -sa.

Spinoza...

Ladies and gentlemen! Everybody sings!
Attention! S-P-I-N-O-Z-A, mambo Spinoza, Spinoza mambo
- come on, boys!
It's your turn now

Po wys³uchaniu drugiej zwrotki
Nawet idioci i idiotki
Ju¿ wiedz¹, kto to zacz Spinoza
Potêga myœli co za.
A gdy dobiegnie przebój koñca,
W umys³ach naszych jaœniej s³oñca
Zap³onie lista wielkich nazwisk
I ka¿dy z nas wi,
¯e:

Spinoza - to nie dziewczyna znana.
Seneka - to nie karciana gra.
Giordano - to nie rodzaj Cinzana.
Helwecjusz, Platon, Fichte -
Ka¿dy ich te¿ zna.

Gospoda ! Wsje pajut!
Wnimanie ! S-P-I-N-O-Z-A, mambo Spinoza, Spinoza mambo
Nu, rebiata, pajechali
Tepier ty!

Podziwiaæ bêd¹ cudzoziemcy,
Francuzi, W³osi, Szkoci, Niemcy,
¯e Polak nawet kiedy gwiŸnie,
Ju¿ filozofii liŸnie,

¯e gdy nasz pieœniarz refren za³ka
To nie o ¿adnych dyrdyma³kach,
To nie o wdziêkach on Maryny,
Lecz to uczyni
Tak:
Spinoza...

 

Mambo Spinoza

 

erfenis van oudere mannen is contd.
Voor de niet-ingewijden tekst:
Klant, toegeven dat je niet helemaal
Piosnek miljoen euro voor het goede doel
Over hoe vast te klampen aan volwassenen
Ik eend pluimvee planten?

Moet niet te penetreren
Voor een ander theme song?

Is het niet tijd breken dan te stoppen
Ik zing met verve
Ja:
Spinoza - Er is een meisjesnaam.
Spinoza, wordt niet geïmporteerd medicijnen.
Spinoza - niet de naam van een plant
Het was genomen filosoof, hoofd ongewoon.

Dames et Messieurs!  Tout le monde Chante!
Let op!  S-P-I-N-O-Z-A, mambo Spinoza, Spinoza mambo - allez-y!
C'est toi maintenant een ...

Hij woonde in Amsterdam en Den Haag
Nog steeds rekening houdend met de kennis,
Hij bouwde een monistisch systeem
En naturalistisch.

Om hun strijd voor de waarheid verhuisd
Met wapens van de wetenschap Descartes.
Hoewel hij niet vreemd is aan de leer van
Thomas Hobbes - sa.

Spinoza ...

Dames en heren!  Iedereen zingt!
Let op!  ! S-P-I-N-O-Z-A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo
- Kom op, jongens!
Het is nu jullie beurt

Na het horen van het tweede couplet
Zelfs de idioten en de teef
Al weet wie het Spinoza begonnen
De kracht van het denken aan wat voor.
En toen de hit komt een einde,
In de geest van onze helderder zon
SI lijst van grote namen
En ieder van ons wi,
Dat:

Spinoza - het meisje is niet bekend.
Seneca - dit is niet een kaartspel.
Giordano - dit is niet het type van Cinzano.
Helvetius, Plato, Fichte -
Iedereen kent ze goed.

De Inn! Wsje pajut!
Wnimanie!  S-P-I-N-O-Z-A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo
Nu, rebiata, pajechali
Tepier u!

Zal bewonderen buitenlanders
Fransen, Italianen, Schotten, Duitsers,
Dat zelfs wanneer gwiźnie Pole,
Al een paar woordjes van de filosofie,

Dat wanneer onze refrein zanger Zalk
Het is niet over een dyrdymałkach,
Het gaat niet om het wdziękach Maryna,
Maar het doet
Ja:
Spinoza ...

Of beluister: Tonika - Mambo Spinoza (Kabaret Starszych Panów) song duration: 03:31

Of: Mambo Spinoza song duration: 03:27

Of: Gramy "Mambo Spinoza"

En hier die video met dat Poolse jochie. Daar ontpopt zich ooit een Spinozistje uit.

                                                   * * *

De Mambo-dans op het dak in deze video werd aangekondigd met Caute! Bij deze video staat het volgende: zaproszenie na wystawÄ™ Mambo Spinoza w Galerii Zderzak [Uitnodiging voor de tentoonstelling Mambo Spinoza in de Galerij Bumper]

wernisa¿ odbêdzie siê 7 lipca, o siódmej wieczorem, pod akacj¹ na Rynku Krakowskim obok Ratusza , potem zapraszamy na Floriañsk¹ 3, III piêtro! [ Opening vindt plaats op 7 juli, om zeven uur in de avond, onder acacia's in Krakow de buurt van Town Hall Square, dan nodigen wij u uit Florian 3, derde verdieping!]  

 

       
        Cecilia Malik klom voor Mambo Spinoza in deze boom [hier]